หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2561 (รอบสุดท้าย)

รายละเอียดการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้าเรียนในสถาบันฯ ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังและรักในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบ และศิลปะ ใส่ใจในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกหนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษา การสัมภาษณ์ และความเรียงแสดงเจตจำนง (letter of motivation) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและจุดแข็งของผู้สมัคร

หนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษา (Portfolio)

ผู้สมัครต้องส่งหนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเพื่อเข้าเรียน โดยผลงานที่รวบรวมมานั้นเป็นผลงานที่ทำขึ้นด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การ drawing งานวาด (painting) งานปั้น งาน graphics ภาพถ่าย งานไม้ งานออกแบบ เป็นต้น โดยที่งานทั้งหมดนั้นสามารถแสดงให้เห็นได้ถึงความสนใจในงานออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ความใส่ใจและมีความระมัดระวังในงานที่ทำของผู้สมัคร ทั้งนี้งานที่รวบรวมในหนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษา ต้องไม่เป็นชิ้นงานต้นฉบับ (original work) แต่ให้เป็นการนำเสนอในลักษณะของรูปภาพ โดยรูปภาพของงานที่ส่งมานั้นต้องเป็นงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง (high resolution print-out) ทางสถาบันฯ ไม่รับสื่อ digital ต่างๆ

อนึ่ง นอกเหนือจากผลงานที่ทำในรูปแบบต่างๆนั้น งานที่ผู้สมัครต้องแสดงในหนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษา ได้แก่ ตัวอย่างงาน freehand drawing

ปริมาณของงานที่รวบรวมในหนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษา ควรมีประมาณ 10-15 ชิ้น โดยมีการออกแบบการจัดวางและ/หรือรูปแบบนำเสนอที่สะอาดและเรียบร้อย แต่ละชิ้นงานต้องมีคำอธิบาย ดังต่อไปนี้

  • รายละเอียดโดยสรุปของงาน ได้แก่ ที่มาของงาน งานนั้นเป็นงานที่ทำในชั้นเรียนหรือผู้สมัครริเริ่มขึ้น
  • แนวความคิดของงาน หรือแรงบันดาลใจในการสร้างงาน
  • สื่อที่ใช้
  • ขนาดจริงของงาน

ลักษณะรูปเล่ม

ทุกชิ้นงานต้องรวบรวมและเย็บเป็นรูปเล่มขนาด A3 (29.7*42 ซม.) โดยมีชื่อของผู้สมัครอยู่บนหน้าปก – สถาบันไม่รับแฟ้มหรือแผ่นใบปลิวแยก

ปก: วัสดุที่ใช้สำหรับปกเป็นกระดาษเท่านั้น ห้ามใช้วัสดุอื่นๆ เช่น โลหะ พลาสติก ไม้ ฯลฯ

การส่ง: ผู้สมัครต้องส่งหนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษาทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง

หนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

การส่งคืน: หนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักศึกษาเข้าเรียนของคณะฯ และจะได้รับการส่งคืนถ้าผู้สมัครแนบซองจ่าหน้าถึงผู้รับและแสตมป์ในราคาที่พอดีกับค่าส่ง

ความเรียงแสดงเจตจำนง (letter of motivation)

ผู้สมัครต้องเขียนบรรยายถึงเหตุผลในการเลือกที่จะเรียนในสถาบันฯ และความมุ่งหวังของผู้สมัครในการเรียน รวมถึงทัศนคติของผู้เรียนต่อวิชาชีพ
ความเรียงไม่เกิน 3000 คำ

หลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา (transcript) (พร้อมเซนต์รับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซนต์รับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเซนต์รับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ