หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม

ผู้ประกอบการสังคม เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนสังคม ผ่านคุณค่าและงานที่รัก