คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา

ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร กรรมการสภา สถาบันอาศรมศิลป์ และ รศ. ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีแผ่นดิน” จากสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในโครงการ “คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

จัดโดยมูลนิธิ 100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ