สถาบันอาศรมศิลป์

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม / หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ระยะเวลาการรับสมัคร

อาศรมศิลป์ จับมือ วลัยลักษณ์ พัฒนาคุณภาพและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรมและ การออกแบบ อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ และความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning

รวมบทความการประชุมวิชาการประจำปี ระพีเสวนา ครั้งที่ 10 : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ บรรณาธิการ

คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา

ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร และ รศ. ประภาภัทร นิยม เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีแผ่นดิน” จากสมเด็จพระวันรัต

รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการวัดบันดาลใจ [ปิดรับแล้ว]

กำหนดยุทธศาสตร์ในการสื่อสารงานของโครงการ
/ กำหนดเนื้อหาในการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของโครงการ
/ บริหารจัดการ Website, Facebook, Official Line ของโครงการให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
/ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพ

รับสมัครผู้จัดการอบรมหลักสูตรโครงการวัดบันดาลใจ [ปิดรับแล้ว]

บริหารจัดการงานอบรมของโครงการ/ประสานงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมร่วมกับวัด ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร
/ติดตามประเมินผลและสรุปผลรายงานการประชุม

โครงการพื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะทางปัญญา

ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ของนักเรียนรู้ที่จะก่อตัวเป็นเครือข่ายต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยสนับสนุนให้คนในวัยทำงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการของการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าถึงสุขภาวะทางปัญ
1 2 3 4 5 6 24