สถาบันอาศรมศิลป์

ชีวิตที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของ รศ.ประภาภัทร นิยม
| สำนักข่าวชายขอบ

กว่า 4 ทศวรรษ กับชีวิตที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของ รศ.ประภาภัทร นิยม | สำนักข่าวชายขอบ

4D Symposium: อยู่แบบไทย | ไม้ไผ่ วัสดุทางเลือกอนาคต : ธนา อุทัยภัตรากูร

อยู่แบบไทย" | ไม้ไผ่ วัสดุทางเลือกอนาคต ธนา อุทัยภัตรากูร | งานมหกรรมความรู้ ( Knowledge Festival ครั้งที่ 3 ) โดย OKMD

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตย์ ฯ ณ ถนนวินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

สถาปนิก นักกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมดำเนินกิจกรรม พัฒนาพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม ใน “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโบราณสถานโบราณวัตถุเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

“รักษ์ดี” อนิเมชั่น บอกเล่าแนวคิด “การทำธุรกิจสังคมเพื่อการอนุรักษ์”

"รักษ์ดี" อนิเมชั่นสั้นๆ บอกเล่าแนวคิด "การทำธุรกิจสังคมเพื่อการอนุรักษ์" ที่มีวิธีการอนุรักษ์บ้านเก่าและชุมชนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่อย่างกลมกลืน และจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและยั่งยืนต่อไป ผลิตโดยโครงการ "ร่วมทุนรักษ์ดี" สตู

โครงการฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร

โครงการเพื่อการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมและเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม(น.ส.รัตนิน สุพฤฒิพาณิชย์, น.ส.แพรวพรสุขัษเฐียร)เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่มกราคม 2552 มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยกำลังความร่วมมือของชาวชุมชนเอง โดยมีส
1 21 22 23