สถาบันอาศรมศิลป์

ศูนย์สุขภาพวิถีไทย

แหล่งเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาประสบการณ์ของผู้เรียน ให้สามารถใช้ศาสตร์การป้องกันตัวและการดูแลสุขภาพวิถีไทย ในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนนำไปเผยแพร่กับผู้อื่นในสังคมได้

ชุมชนบ้านช่าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาช่างต่างๆ ตามระเบียบประเพณีปฏิบัติที่มีมาแต่ดั้งเดิม และสิ่งที่มีคุณค่าที่คิดค้นขึ้นมาได้ใหม่ในสภาพของสังคมปัจจุบัน เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะภูมิปัญญาไทยและวิถีไทย

ค่ายเปิดบ้านสถาปัตย์ 61 OPEN HOUSE
9-10 เมษายน 2561

ค่ายเปิดบ้านสถาปัตย์ 61 OPEN HOUSE พื้นที่ที่จะทำให้คุณได้ค้นพบความงาม ความจริง ความคิดสร้างสรรค์ ได้ทำความรู้จักอาชีพสถาปนิกให้มากขึ้น ผ่านพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

วัดคูเต่า กับก้าวแรกของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม

วัดคูเต่า กับก้าวแรกของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม ด้วยแรงใจ ศรัทธา และความเคารพต่อภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

ภูมิปัญญากีฬาไทย | More Than Sport

หนังสือคู่มือการออกกำลังกาย จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง สสส. และ สถาบันอาศรมศิลป์ โดย ประยุกต์ศิลปะการต่อสู้ของไทยสู่การออกกำลังกายสำหรับทุกคน โดยครูวิชิต ชี้เชิญ หวังให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในวงกว้างต่อไป

1 ในใจ | รุ่น 1 กับประสบการณ์ ครั้ง 1 ในชีวิต

1 ในใจ ถอดบันทึกการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่แม่กองคา จ.แม่ฮ่องสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์
1 20 21 22 23 24