สถาบันอาศรมศิลป์

ศูนย์การเรียนรู้บ้านเรียนละครมรดกใหม่ จ.ปทุมธานี

พื้นที่ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการนำศาสตร์ด้านการละครมาใช้ในการสร้างสรรค์สังคม ประสานสังคม และบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า คุณภาพ มีการประกอบการเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของตนและชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่

พื้นที่ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ การใช้ธรรมะพัฒนาวิถีชีวิต และการสร้างอาชีพ การประกอบการเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี

พื้นที่ปฏิบัติการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการดิน ป่า น้ำ การสร้างความพอเพียงขั้นพื้นฐานที่นำไปสู่ความมั่นคงของการดำรงชีวิต

ศูนย์สุขภาพวิถีไทย

แหล่งเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาประสบการณ์ของผู้เรียน ให้สามารถใช้ศาสตร์การป้องกันตัวและการดูแลสุขภาพวิถีไทย ในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนนำไปเผยแพร่กับผู้อื่นในสังคมได้

ชุมชนบ้านช่าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาช่างต่างๆ ตามระเบียบประเพณีปฏิบัติที่มีมาแต่ดั้งเดิม และสิ่งที่มีคุณค่าที่คิดค้นขึ้นมาได้ใหม่ในสภาพของสังคมปัจจุบัน เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะภูมิปัญญาไทยและวิถีไทย

ค่ายเปิดบ้านสถาปัตย์ 61 OPEN HOUSE
9-10 เมษายน 2561

ค่ายเปิดบ้านสถาปัตย์ 61 OPEN HOUSE พื้นที่ที่จะทำให้คุณได้ค้นพบความงาม ความจริง ความคิดสร้างสรรค์ ได้ทำความรู้จักอาชีพสถาปนิกให้มากขึ้น ผ่านพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

วัดคูเต่า กับก้าวแรกของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม

วัดคูเต่า กับก้าวแรกของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม ด้วยแรงใจ ศรัทธา และความเคารพต่อภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

ภูมิปัญญากีฬาไทย | More Than Sport

หนังสือคู่มือการออกกำลังกาย จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง สสส. และ สถาบันอาศรมศิลป์ โดย ประยุกต์ศิลปะการต่อสู้ของไทยสู่การออกกำลังกายสำหรับทุกคน โดยครูวิชิต ชี้เชิญ หวังให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในวงกว้างต่อไป
1 19 20 21 22 23