กิจกรรม Round Table “หลากเรื่องเล่าของเหล่าหยดน้ำ”

" หลากเรื่องเล่าของเหล่าหยดน้ำ "

เมื่อเหล่าหยดน้ำของสายธารการเรียนรู้ทั้ง 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Learning) ผ่านเรื่องเล่าในนิทรรศการและเล่าเรื่องในกิจกรรม Round Table

มาร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรื่องเล่า “วิชาการและวิชาชีวิต” ของเหล่าหยดน้ำด้วยกัน
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
เวลา 9:00-16:00 น.
ณ อาคารหอศิลป์ไม่ไผ่ สถาบันอาศรมศิลป์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เรื่องเล่าของเหล่าหยดน้ำสถาปัตยกรรมศาสตร์

Round Table : ARCH เวลา 13.40 – 14.00

ปาฏิหาริย์ จำนงค์คำ

ปาฏิหาริย์ จำนงค์คำ (M.Arch.)

“การกำหนดขอบเขตของงานอนุรักษ์ กรณีศึกษาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี”

จุฑามาศ วัฒนศรี

จุฑามาศ วัฒนศรี (M.Arch.)

“การฟื้นฟูย่านการค้าเก่าท่าวังด้วยการออกแบบปรับปรุงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ถ.จำเริญวิถี
จ.นครศรีธรรมราช”

อติภรณ์ สิริภัครรุจิยกุล

อติภรณ์ สิริภัครรุจิยกุล (M.Arch.)

“การสร้างกระบวนการรื้อฟื้นคุณค่าแท้ของศาลเจ้าปุนเถ้ากง เมืองเก่าสงขลาผ่านการจัดทำแผนอนุรักษ์ด้วยการมีส่วนร่วม”

อิสริยะ นามวงษ์

อิสริยะ นามวงษ์ (B.Arch.)

“กระบวนการการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม”

เรื่องเล่าของเหล่าหยดน้ำศึกษาศาสตร์

Round Table : EDU เวลา 14.10 – 14.30

ฐิติยา จันทา

ฐิติยา จันทา (M.Ed)

“กระบวนการส่งเสริมความสามารถในการเขียนและศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ โดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้กรณีศึกษา แผนการทำนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2​ โรงเรียนรุ่งอรุณ”

วิไลลักษณ์ ธนาบริบูรณ์ (M.Ed)

“การพัฒนาความสามารถในการสะท้อนคิดของครูประถมศึกษาตอนต้น ในหน่วยวิชาจินตทัศน์ โรงเรียนเพลินพัฒนาด้วยการใช้บันทึกสะท้อนคิดและการสะท้อนคิดแบบกลุ่มเล็ก”

นฤตยา ถาวรพรหม

นฤตยา ถาวรพรหม (M.Ed)

“ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ที่สร้างความเป็นเจ้าของ การเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเพลินพัฒนา”

รุ่งนภา สาธร (M.Ed)

รุ่งนภา สาธร (M.Ed)

“ศึกษาการเสริมสร้างการกำกับตนเองด้วยการละเล่นไทยและศึกษาความคงทนการกำกับตนเอง กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเพลินพัฒนา”

ฐาณัฒรวีย์ ศรีสยาม (M.Ed)

ฐาณัฒรวีย์ ศรีสยาม (M.Ed)

“การศึกษากระบวนการถอดบทเรียนและหลักคิดโยนิโสมนสิการที่ส่งเสริมทักษะการเขียน”

เรื่องเล่าของเหล่าหยดน้ำศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม

Round Table : SE เวลา 14.40 – 15.00

ณรงค์ฤทธิ์ บุญหนัก (B.A)

พาชร แพทย์โอสถ (B.A)

พิทักษ์ บุญปลอด (B.A)

กนกพร ศรีเมือง (B.A)

อัษฎาวดี สัตตะเลิศ (B.A)

“โครงการพึ่งตนเพื่อชาติ”

"สายธาร(ชีวิต) แห่งการเรียนรู้"

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

เวลา 15:00-16:00 น.

Special Guest Speaker หัวข้อ “สายธาร(ชีวิต) แห่งการเรียนรู้” 

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช 

ผังงาน
“วิชาการและวิชาชีวิต” ของเหล่าหยดน้ำด้วยกัน
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
เวลา 9:00-16:00 น.
ณ อาคารหอศิลป์ไม่ไผ่ สถาบันอาศรมศิลป์