สถาบันอาศรมศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์
 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

หมายเหตุ

กรอกแบบฟอร์ม สมัครเรียนออนไลน์
พร้อมส่งไฟล์เอกสารดังต่อไปนี้ มาที่อีเมล
admin_holistic@arsomsilp.ac.th

1.รูปถ่าย
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา

โดยให้ถือเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาในวันสอบคัดเลือก