ความเป็นมาแห่ง “สถาบันอาศรมศิลป์”
สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมเพื่อรับใช้สังคม

 “สถาบันอาศรมศิลป์” เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก ที่ดำเนินงานในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม  (SE : Social Enterprise:) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ตุลาคม 2549

ปัจจุบัน สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดให้บริการวิชาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร ใน 3 สาขา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม)  พร้อมทั้งให้บริการชุมชน  ด้วยความเชี่ยวชาญจากศาสตร์ทั้งสามและการบูรณาการข้ามศาสตร์  ร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ  โดยดำเนินงานในรูปแบบของโครงการเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เจตนารมณ์แรกเริ่มก่อตั้งสถาบันอาศรมศิลป์ มุ่งหวังที่จะให้เป็นโรงเรียนสอน “ครู”  จากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียนรุ่งอรุณ กว่า 10 ปี จึงเล็งเห็นความสำคัญว่า”ครู” คือผู้นำทาง “ศิษย์” ไปสู่การเรียนรู้ที่ถึงคุณค่าแท้  เป็นที่มาของการเปิดสอนในสาขาศึกษาศาสตร์   พร้อมกับตระหนักว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมย่อมเอื้อต่อการเรียนรู้ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จึงถือกำเนิดขึ้น  ต่อมาได้เปิดสอน สาขาศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพและพึ่งพาตนเองได้ด้วยการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

การจัดการเรียนรู้ที่สถาบันอาศรมศิลป์ ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม  (Holistic Learning)  เป็นสำคัญ  ประกอบด้วยหลักการ 3H ได้แก่

Heart การพัฒนาคุณค่าภายใน  (core value)
Head การพัฒนาความรู้ที่จำเป็น (core knowledge)  และ
Hand การพัฒนาทักษะที่สำคัญ (core skill)

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงสุดของมนุษย์ที่เข้าถึงวิชาการและวิชาชีวิต  ด้วยการเรียนรู้
บนการงานจริง (Work-Based Learning) ผ่านโครงงานวิจัยและโครงการบริการชุมชนต่างๆ ของสถาบันฯ   ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตรและการเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและร่วมพัฒนาสังคม

วิชาชีพ ครูศึกษาศาสตร์  มีฐานปฏิบัติการเรียนรู้อยู่ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ มีห้องเรียนจริงที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชาชีพ สถาปนิกสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีฐานปฏิบัติการเรียนรู้อยู่ที่ บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด และสตูดิโอสถาปนิกวิชาชีพ ซึ่งทำงานบริการด้านสถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้มีรายได้สูง ปานกลาง จนถึงผู้ไม่มีรายได้  วิชาชีพ  ผู้ประกอบการสังคม  มีฐานการเรียนรู้อยู่ที่เครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ  อาทิ กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี  ศูนย์การเรียนรู้วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่  ศูนย์การเรียนรู้บ้านเรียนละครมรดกใหม่ จ.ปทุมธานี  ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์  ศูนย์การเรียนรู้แพทย์วิถีธรรม จ. ปทุมธานี

รับใช้สังคม

จากการบ่มเพราะความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งสาม และการบูรณาการข้ามศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ให้บริการชุมชน ด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ  ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน  โดยใช้งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ ร่วมสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินงานในปัจจุบัน ได้แก่

  • โครงการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบรู
  • โครงการวัดบันดาลใจ เพื่อการพัฒนาให้วัดเป็นพื้นที่สุขภาวะ  
  • โครงการเมืองเก่าสงขลา เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเมืองเก่าสงขลาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของ
    การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลกที่ยั่งยืน
  • โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
    จังหวัดระยอง
  • โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พึ่งพาตนเองได้

จากความพยายามในการทำงานดังกล่าว ตัวชี้วัดผลแห่งความสำเร็จ คงมิใช่เพียงรางวัลต่าง ๆ ที่สถาบันฯได้รับ แต่สิ่งสำคัญก็คือ การที่ “คน” ในสังคมลุกขึ้นมาสานต่อความเข้มแข็งของตน ให้เกิดความยั่งยืนด้วยตนเอง สถาบันอาศรมศิลป์จึงจะบรรลุปณิธานแห่งการเป็นสถาบันที่มุ่งการบูรณาการเรียนรู้ในทุกศาสตร์กับการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นองค์รวม อย่างแท้จริง