Search

โครงการ หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชน

หลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพื้นที่สุขภาวะในชุมชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ จากปัญหาและสถานการณ์จริงในชุมชน

โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุตําบลเขาทอง นครสวรรค์

โหนึ่งในพื้นที่ทํางานของ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านกลไกสนับสนุนทางวิชาการเพื่อนําสู่การสร้างพื้นที่สุขภาวะ(Healthy Space)ระหว่างสถาบันอาศรมศิลป์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดําเนินงานร่วมกับภาคีในท้องถิ่นได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล วิ

“ปั่นสุข” บนพื้นที่สุขภาวะ

เรื่องราวของ 2 สาว ที่ออกเดินทางตามหาพื้นที่ "ความสุข" จังหวัดเพชรบุรี เปิดมุมมองการเดินทางท่องเที่ยว ชมแหล่งความรู้ท้องถิ่น และวิถีชุมชน พบเจอกับเพื่อนใหม่ บนพื้นที่สุขภาวะ เที่ยวเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ยุคแห่งการอนุรักษ์ย่านเก่าเชื่อมค

ลานกีฬาพัฒน์ 2

ลานกีฬาที่คนในชุมชนจะได้เข้ามามีส่วนรวมในการ “สร้าง” และ “พัฒนา” เพื่อสืบสานให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ต่อคนในชุมชน ทุกเพศ ทุกวัยอย่างแท้จริง