A Place Call A Home With ธีรพล นิยม
| a day magazine

วารสาร : a day ปีที่ 15 ฉบับที่ 173 เดือนมกราคม 2558
A Place Call A Home With ธีรพล นิยม

คอลัมน์ | a day with a view
เรื่อง | สลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์

 

” ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลง แต่เราต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออะไร คุณค่าของมันอยู่ที่ไหน ”