ให้ทุนเรียนครูฟรี! *เพื่อสร้างคนระยองรุ่นใหม่ให้เป็นครูระยอง*

ให้ทุนเรียนครูฟรี!

*เพื่อสร้างคนระยองรุ่นใหม่ให้เป็นครูระยอง*

      มาร่วมพลิกคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะเท่าทันทั้งสังคมไทยและสังคมโลก
      มีหลากหลายสาขาของความเป็นครูแห่งอนาคตให้เลือกเรียนตามความถนัดเเละความสนใจ
      งานนี้สนับสนุนทุนโดยมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยและบ.กรีนสปอต จำกัด โดยคุณโชติ โสภณพานิช และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย จ.ระยอง (RILA) และสถาบันพัฒนาครูระยอง (RTA)
       แล้วเราจะก้าวไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมระยองยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคนให้ทันการพัฒนาเมือง อย่างไม่ทิ้งรากเหง้าของตนเองและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไปด้วยกัน
 

สมัครเรียนออนไลน์