ประกาศรับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์

รับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม หรือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ชุมชน หรือผังเมือง ที่อยู่อาศัย หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง หรือการจัดการมรดกวัฒนธรรม โดยมีวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
  2. มีประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาการไม่น้อยกว่า 5 ปี เขียนงานวิจัยได้ดี โดยเฉพาะการพัฒนา ส่งเสริม แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเมือง ชุมชน ภูมิวัฒนธรรม หรือเป็นผู้จัดการโครงการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

ภาระงาน

  1. รับผิดชอบการเรียนการสอนของหลักสูตร

          1.1 ร่วมวางแผน จัดการเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้และร่วมประเมินนักศึกษา

          1.2 จัดกระบวนการการเรียนการสอน รับผิดชอบดูแล และเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้แก่นักศึกษาทั้งในงานการศึกษาและงานโครงการที่ใช้เป็นฐานการเรียน

          1.3 ประสานงานกับผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษา

          1.4 จัดทำเอกสารประเมินภาคการศึกษา เอกสารรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรฯ

  1. รับผิดชอบงานวิจัย

          2.1 หาข้อมูล ทบทวนเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

          2.2 ลงพื้นที่เพื่อทำกระบวนการวิจัย

          2.3 เขียนรายงานวิจัย และนำเสนอผลงาน

          2.4 ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้กระบวนการวิจัยดำเนินตามแผน

          2.5 จัดทำเอกสารการเงินที่เกี่ยวกับงานวิจัย

          2.6 ดูแลรับผิดชอบงานให้เป็นไปตามกำหนดเงื่อนไขโครงการ ตรงตามเวลาและมีคุณภาพ

  1. รับผิดชอบงานบริการวิชาการ วิชาชีพ

          3.1 เก็บข้อมูล และสำรวจ ตามโจทย์การศึกษาโครงการ

          3.2 ร่วมออกแบบและประชุมระดมความคิดเห็น

          3.3 จัดทำเอกสาร แบบ เล่มรายงาน

          3.4 จัดทำเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้อง

          3.5 ดูแลรับผิดชอบงานให้เป็นไปตามกำหนดเงื่อนไขโครงการ ตรงตามเวลาและมีคุณภาพ

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ อ.อภิรดี อานมณี โทร. 081 687 5852 หรือทาง Email: [email protected]