ครูโค้ช” ผู้สร้างเด็กแห่งอนาคต

โครงการ “พัฒนาคนระยอง ให้เป็นครูระยอง”

ครูโค้ช” ผู้สร้างเด็กแห่งอนาคต
พัฒนาคนระยองให้เป็นครูระยอง สู่จังหวัดจัดการศึกษาด้วยตนเอง

สร้างสรรค์นักออกแบบการจัดการเรียนรู้  “บนฐานสมรรถนะ” (Competency based-content designer) ที่เท่าทันสถานการณ์ความต้องการของจังหวัดระยอง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาการเป็น “ครูโค้ช” ยุคใหม่  

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ม.ค. 2565

จัดการศึกษาโดยสถาบันพัฒนาครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง ในความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอาศรมศิลป์ โดยมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ร่วมกับ บ.กรีนสปอต จำกัด (ทุน ป.โท 25 ทุน ป.บัณฑิต 70 คน)

 • เพื่อยกระดับสมรรถนะครูในจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามสาขาที่มีความต้องการ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
 • เพื่อให้มีครูใหม่ในสาขาที่ขาดแคลน โดยส่งเสริมและสนับสนุน ชักจูงให้คนรุ่นใหม่มาเข้าสู่อาชีพครูชั้นสูงในจังหวัดระยอง บรรจุในโรงเรียนได้อย่างทันการณ์ และปฏิบัติการในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อตอบความต้องการของพื้นที่ในการผลิตโค้ชแกนนำเพื่อการขยายผลและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง มีครูจำนวนประมาณ 5-6 พัน คนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ด้วยชุดหลักสูตรหลักสูตร เทียบโอนปริญญา เทียบเคียงกับป.บัณฑิต / ป.โท

 1. พัฒนาพื้นที่นวัตกรรม
 2. ชุดทักษะพิเศษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉพาะสาระที่เป็นจุดอ่อนของระยอง
 3. ยกระดับสมรรถนะและทักษะของคนยุคใหม่
 4. หลักสูตรสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง รับประกาศนียบัตรตามชุดการเรียนรู้
  • หลักสูตรปฐมวัย และห้องเรียนพ่อแม่
  • หลักสูตรพลังแห่งสติ พลังแห่งปัญญา
  • หลักสูตรธรรมยาตรา กับวิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ

คุณสมบัติและเงื่อนไข

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. เป็นครูที่มีภูมิลำเนาอยู่ จ.ระยอง และในสาขาวิชาที่ต้องการ วิทย์ คณิต สังคม อังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก

2. เป็นครูปฏิบัติการในสถานศึกษา โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง ในสังกัด รัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งได้รับการรับรองจากต้นสังกัด

เงื่อนไขการรับทุน 
1. ต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
2. เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง เป็นเวลาอย่างน้อย2ปีการศึกษา

สอบถามรายละเอียด

อ.วรนิษฐ์ วรพรธัญพัฒน์ 0994178516

อ.สืบศักดิ์ น้อยดัด 0817934492

อ.อภิษฎา ทองสอาด 0899669447

อ.วิไลลักษณ์ ธนาบริบูรณ์ 0830417435

ใบสมัคร

สมัครเรียนออนไลน์