ขอบพระคุณ คุณโชติ โสภณพนิช ประธานมูลนิธิ นโยบายสาธารณะไทย และบริษัทกรีน สปอต จำกัด ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ “ครูระยองเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 คุณโชติ โสภณพนิช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทกรีนสปอต และ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดี และคณาจารย์ สถาบันอาศรมศิลป์ได้เข้าเยี่ยมผู้บริหาร ชมผลการนำผลจากการเรียนรู้ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของนักศึกษา โครงการ “ครูระยองเชี่ยวชาญเฉพาะทาง”   โดยมีตัวแทนนักศึกษาได้ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ

คุณโชติ โสภณพนิช กล่าวกับคณะว่า “ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนระยองเป็นครูระยอง ที่มีจิตวิญญาณของครู
และมีอัตลักษณ์ระยอง สร้างอาชีพแห่งอนาคตของเด็กระยอง”

นางนิศารัตน์ พานทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ตัวแทนนักศึกษา โครงการ “ครูระยองเชี่ยวชาญเฉพาะทาง”เป็นผู้นำเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นปีที่ 6 ในเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เชื่อมโยงรูปทรงเรขาคณิต” เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะในด้านการสื่อสาร รับฟัง คิดวิเคราะห์ และการยอมรับ ที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม ซึ่งได้รับการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากคณาจารย์และผู้ร่วมสังเกตการณ์ (กระบวนการสะท้อนชั้นเรียนสู่การเปลี่ยนแปลง
CRC : Classroom Reflection to Change) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อครูผู้สอน

นอกจากนั้นยังได้เข้าพบกับ ผู้บริหารและอาจารย์ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันฯ การศึกษา ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของจังหวัดระยอง      ซึ่งได้ส่งอาจารย์ของวิทยาลัยเข้ามาร่วมรับทุนโครงการ “ครูระยองเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” เพื่อนำแนวทางการจัดการศึกษาและสร้างสรรค์นักออกแบบจัดการเรียนรู้                    “บนฐานสมรรถนะ” (Competency Based “Content Designer and Task Designer”) ที่เท่าทันสถานการณ์ความต้องการของจังหวัดระยอง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาการเป็น “ครูโค้ช : ความเป็นครูที่เข้าถึงผู้เรียนยุคใหม่” ไปร่วมต่อยอดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยุคใหม่สู่คุณภาพพลเมืองระยอง 4.0 ร่วมกันต่อไป

เรียบเรียงโดย ปิ่นปินัทธ์ กมลอิง