งานวันหยดน้ำแห่งการเรียนรู้ ป.บัณฑิต 60

เล่าเรื่องราวเพื่อสร้างข่าว “งานวันหยดน้ำแห่งการเรียนรู้”
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561  ณ อาคารประภัสสร โรงเรียนรุ่งอรุณ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จัดแสดงความรู้ขาออกที่เรียกว่า “งานหยดน้ำแห่งการเรียนรู้” โดยสะท้อนภาพบรรยากาศของงานในชื่อ “ครูอุ่นรัก” ผลงานสำคัญก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการบ่มเพาะวิชาครูและเรียนรู้วิถีอาศรมศิลป์ ด้วยมงคลธรรม วัฒนธรรม และสุนทรียธรรม จากครูบาอาจารย์ในสถาบัน อาจารย์พิเศษ รวมทั้งการไปเรียนรู้ดูงานจากสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ครูผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเข้าถึงระบบคุณค่า ได้รับการหล่อหลอมและฝึกฝนความเป็น “ครู” ด้วยการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม วิชาหนึ่งเดียวของสถาบันอาศรมศิลป์ โดยมีน้องปี 1 ซึ่งผ่านกระบวนการบ่มเพาะเพียง 1 ภาคการศึกษา ร่วมถ่ายความรู้ขาออกในงานครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมที่เลือกสรรมาแสดง มีฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ประกอบด้วย

ฐาน flip classroom : “พับใบเตย” สร้างเครื่องมือพาเรียนรู้

ทำให้ดูและเรียนรู้ซ้ำได้ทุกเพศทุกวัยด้วยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย กิจกรรมธรรมดาที่ซ่อนความลับในการฝึกครูผู้เรียนให้ขวนขวายถ่ายทอดความรู้โดยมีผู้ช่วยเป็นเทคโนโลยีสอดคล้องคุณลักษณะนักศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่เลือกมาได้ทั้งมงคลธรรม (การทำสิ่งอันเป็นมงคล ขัดเกลาใจตนระหว่างพับใบเตย) วัฒนธรรม (การถวายดอกไม้บูชาพระ) และสุนทรียธรรม(เรียนรู้ความงดงามทั้งกายใจผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ)

ฐาน wise reflection พาใคร่ครวญชวนตระหนักในคุณค่า

กว่าจะได้มาซึ่งของสิ่งใดๆ ที่ต้องใช้ทรัพยากรทั้งธรรมชาติ ไม่ธรรมชาติ และกำลังคนมากมายให้งานสำเร็จ แล้วผู้ใช้ใส่ใจใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าหรือไม่ อย่างไร ความลับของการตามหาคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัวเราอย่างที่เรียก “คุณค่าแท้”

ฐาน active learning : “คณิต ชิค ชิค” ลงมือทำจริงในสิ่งที่เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ฝังแน่นโดยไม่ต้องท่องจำ

เผยความลับ “ความรู้ฝังลึก” จากการใช้ทักษะสังเกต วิเคราะห์ คิดตาม ถาม สัมผัส สกัดความรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่กลุ่ม จากตัวอย่างกิจกรรม “คณิต ชิค ชิค”

ฐาน more than art : “ตุงใยแมงมุม” จริยศิลป์ปรุงใจให้อ่อนโยนและงดงามผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ฐาน more than art จริยศิลป์ปรุงใจให้อ่อนโยนและงดงามผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบที่อิงแอบวัฒนธรรมประจำชาติ เช่นการทำ “ตุงใยแมงมุม” ที่มีความลับคือ กระจกส่องมองเห็นใจตน สะท้อนอารมณ์ ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดผลงาน “ศิลปะจัดใจตน” ถ่ายโยงการเรียนรู้และยอมรับความหลากหลายทางความคิดจากการร่วมประดิษฐ์ชิ้นงานกับเพื่อนในหมู่กลุ่ม

ตุงใยแมงมุม

ฐาน holistic education : กิจกรรม “ผ้าขาวม้า" วิถีสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม

ฐาน holistic education วิถีสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม การบริหารกาย-ใจ ผ่านกิจกรรม “ผ้าขาวม้า” คว้าสิ่งใกล้ตัวมากระตุ้นการตื่นรู้ กิจกรรมง่ายๆ ของครูที่มีความลับคือพาผู้เรียนตื่นตัว สนุกสนาน สร้างสรรค์ ได้ออกกำลังกายและได้มิตรภาพ การเคารพกติกา และอดทนรอคอย นำมาใช้ได้บ่อยๆเกิดความแข็งแรงเบิกบาน

ฐาน theory U เรียนรู้ผ่านกิจกรรม “coaching card”

ฝึกสดับรับฟัง อย่างเข้าใจ เข้าถึง และเกิดการเชื่อมโยงเรียนรู้สู่ระสบการณ์ของตนบนมุมมองที่เปลี่ยนไปอย่างมีเหตุผล ความลับคือ การพัฒนายกระดับใจตน เกิดเมตตา กรุณา และเอื้ออาทรต่อคนรอบตัวรวมทั้งนักเรียนของตนประหนึ่งเพื่อนร่วมโลกเดียวกัน ที่ควรแบ่งปันความรักและปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไข

ตบท้ายด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ “ครู” ผู้สร้างสรรค์สังคมและพร้อมแบ่งปัน เล่าฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้ “ครูหัวใจใหม่” ในรั้วอาศรมศิลป์ จากครู 2 ท่าน ได้แก่

ครูสัญญา มัครินทร์

ครูที่บ้าบิ่น นำวิชาอาศรมศิลป์พัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นและผู้เรียนดินแดนกันดาร จนได้รับการยอมรับนับถือ เปิดเผยแก่สื่อในหลายๆ เวที พาทดลองประสบการณ์การเรียนรู้แบบ active learning ผ่านคำสำคัญ “ประวัติศาสตร์”ให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้ย้อนมองตน และเข้าใจผู้อื่น

สัญญา มัครินทร์

ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง

ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บุกเบิกการสอนไอซีทีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ มีสายตาแหลมคมเจียรนัยนักเรียนหลังห้องให้แสดงศักยภาพสร้างผลงานประจักษ์ชัดในเวทีระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ครูผู้เป็นตัวอย่างพิสูจน์ว่า “การให้โอกาส” ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับใจครู แต่กลับเป็นประตูเปิดสู่ความเข้าใจ ไว้ใจ เชื่อใจ มั่นใจ และให้ใจ จากนักเรียนทุกคน จนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในชีวิต

จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครูตระหนักชัดในวันต้องกราบลา พวงมาลัยพร้อมใจสวยๆ น้อมกราบคารวะพระคุณครูผู้ประสิทธิประสาทความรู้ พร้อมน้ำตาแห่งความตื้นตันใจ

จบงาน ..หยดน้ำแห่งการเรียนรู้.. ด้วยความงดงามของมงคลธรรมวัฒนธรรมและสุนทรียธรรม ตามปรัชญาของสถาบันอาศรมศิลป์

นักเขียน

ดรุณี  ขอเจริญ

ดรุณี ขอเจริญ

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาแบบองค์รวม
สถาบันอาศรมศิลป์