หลักสูตรระยะสั้น

เรกจิโอ เอมีเลีย (Reggio Emilia)

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมเรกจิโอ เอมีเลีย ตามบริบทสังคมไทย ในห้องเรียนเด็กปฐมวัย 4 ภูมิภาค