เครือข่ายการเรียนรู้

สถาบันอาศรมศิลป์เชื่อว่าการเรียนรู้บนการทำงานจริง (Work-Based Learning) จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและทำให้ผู้เรียนได้เป็นเจ้าของความรู้นั้น สถาบันฯ จึงมีเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อรองรับการเรียนรู้อย่างกว้างขวางของนักศึกษาและคณาจารย์ ดังนี้

ในประเทศ

สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์

สตูดิโอสถาปนิกวิชาชีพ เน้นการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลง Change ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติต่างๆอย่างเป็นองค์รวม

ครุสติสถาน

สถานที่สำหรับจัดอบรมสัมมนา ของสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่จัดให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเอื้อเฟื้อเปิดให้เช่าสถานที่สำหรับการจัดอบรมสัมมนาของสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินกิจการสาธารณะประโยชน์

ดูเพิ่มเติม

ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยชิงหวา Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกัมหาวิทยาลัยชิงหวา ภายใต้กรอบความร่วมมือในการทำงาน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า และจัด Joint workshop ร่วมกัน โดยมีเมืองเก่าสงขลาเป็นฐานการเรียนรู้

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมและการออกแบบ The Oslo School of Architecture and Design (AHO) ประเทศนอร์เวย์

สถาบันอาศรมศิลป์ มีข้อตกลงความร่วมมือกับ AHO ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของนอร์เวย์  ในงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยร่วมกันดำเนินโครงการต่างๆ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน

เครือข่ายการศึกษาแบบองค์รวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APNHE)

สถาบันอาศรมศิลป์ได้เข้าร่วมและมีบทบาทในเครือข่ายการศึกษาแบบองค์รวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาแบบองค์รวมระหว่างนักจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) จากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ดูเพิ่มเติม