หลักสูตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ครูปฐมวัยเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจคนแรกในชีวิต และเป็นผู้สร้างรากฐานจิตใจที่มั่นคง ให้กับอนาคตของเด็กตลอดไป

ดูเพิ่มเติม

ปริญญาโท

ดูเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรระยะสั้น | กิจกรรม

อาศรมศิลป์สัญจร-รัสเซีย

2561 NOW OPEN | กำลังเปิดรับสมัคร 2561 20 – 29 กันยายน 10 วัน 8 คืน อัตราค่าบริการท่านละ 129,000 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน) อัตราค่าบริการท่านละ 146,000 บาท (พักห้องละ 1 ท่าน) รายละเอียดโปรแกรม สื่อประชาสัมพันธ์ 2560 2560 22 สิงหาคม – 1 กันยายน • รายละเอ

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลการศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

AS10 ระเบียนประวัตินักศึกษา AS21 แบบขอเทียบโอนผลการเรียน AS40 แบบแจ้งสถานภาพ AS43 แบบคำร้องทั่วไป AS44 แบบลาออกจากการเป็นนักศึกษา AS55 แบบคำขอเอกสารทางการศึกษา AS65 แบบขอเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ AS65-1 คำร้องขอกำหนดการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพน

ดูเพิ่มเติม