บริการวิชาการ

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ครูปฐมวัยเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจคนแรกในชีวิต และเป็นผู้สร้างรากฐานจิตใจที่มั่นคง ให้กับอนาคตของเด็กตลอดไป

ดูเพิ่มเติม

ปริญญาโท

ดูเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลการศึกษา

ดูเพิ่มเติม