ปริญญาตรี

รับการบ่มเพาะก้าวสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนให้นักศึกษามีคุณสมบัติและศักยภาพในตนเอง
ครบทั้ง 3 ด้าน คือ เข้าถึง”คุณค่า” แท้ในวิชาชีพด้วยการแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม มี ”ทักษะ” ในศาสตร์วิชาอย่างเป็นเลิศ เป็นผู้มี “ความรู้”ในวิชาชีพรอบด้านอย่างเชี่ยวชาญ นักศึกษาทุกหลักสูตร จะก้าวสู่อนาคตแห่งผู้นำประสบความสำเร็จในวิชาชีพ อย่างกล้าหาญทางจริยธรรม

สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดให้บริการวิชาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ดังนี้

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม