อาศรมศิลป์สัญจร

https://www.facebook.com/arsomsilpculturetrips/

สำรวจโลก | เพื่อ | สำรวจตัวเอง

อาศรมศิลป์สัญจรให้บริการนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอาศรมศิลป์ ทั้งในรูปแบบของรายการเดินทางแบบโปรแกรมสำเร็จ ซึ่งจำกัดผู้สมัครเข้าร่วมเดินทาง ให้มีจำนวนที่พอเหมาะต่อการเดินทางเพื่อเรียนรู้ลึกซึ้ง ถึงเรื่องราวของสถานที่ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่น และโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับกลุ่มเฉพาะแบบ Exclusive Trip เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหมาะกับความสนใจ และเวลาของท่าน ด้วยปณิธานที่ว่า อาศรมศิลป์สัญจรเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้วิถีความคิด วิถีชีวิตของสังคมที่มีความต่างทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอารยธรรม โดยผ่านการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และความเคารพ ในความหลากหลายของวัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เกิดการแบ่งปันภูมิปัญญา เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราจึงกำหนดเป้าหมายการเดินทางให้อยู่บนพื้นฐานของปัจจัยดังนี้

1.แหล่งกำเนิดอารยธรรมโบราณของโลก ที่มีอิทธิพลต่อวิธีความเชื่อ ความคิด และการดำรงชีวิตในยุคถัดมาจนถึงปัจจุบัน

2.เป็นแหล่งอารยธรรม ที่เป็นรากฐานของอารยธรรมและวิถีแบบไทย เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักรู้ และเข้าใจถึงรากของตนเอง

3.เป็นแหล่งที่มีความงามทางธรรมชาติ ที่มีผลต่อจิตวิญญาณและพลังสร้างสรรค์

4.เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ ให้แก่สถาบันเพื่อใช้ในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น