สมัครเรียนออนไลน์

แบบฟอร์มรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชา *
 • - เลือกสาขาวิชา -
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม
 • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

1. ประวัติผู้สมัคร

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย) *
 • - กรุณาเลือก -
 • นาย
 • นางสาว
 • นาง
ชื่อ (ภาษาไทย) *
นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อเล่น (ภาษาไทย) *
Pre Name *
First Name *
Last Name *
Nick Name *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
วันที่หมดอายุ
หมู่เลือด *
 • - กรุณาเลือก -
 • A
 • B
 • O
 • AB
 • ไม่ทราบ
เชื้อชาติ *
 • - กรุณาเลือก -
 • ไทย
 • กัมพูชา
 • บรูไน
 • พม่า
 • ภูฏาน
 • มาเลเซีย
 • ลาว
 • สิงคโปร์
 • อินโดนีเซีย
 • เวียดนาม
 • ไม่ระบุ
สัญชาติ *
 • - กรุณาเลือก -
 • ไทย
 • กัมพูชา
 • บรูไน
 • พม่า
 • ภูฏาน
 • มาเลเซีย
 • ลาว
 • สิงคโปร์
 • อินโดนีเซีย
 • เวียดนาม
 • ไม่ระบุ
ศาสนา *
 • - กรุณาเลือก -
 • ศาสนาพุทธ
 • ศาสนาคริสต์
 • ศาสนาอิสลาม
 • ศาสนาฮินดู
 • ศาสนายิว
 • ศาสนาซิกซ์
 • ศาสนาเชน
 • ศาสนาโซโรอัสเตอร์
 • ศาสนาอื่นๆ
 • ไม่นับถือศาสนาใด
วันเดือนปีเกิด *
เพศ *
 • - กรุณาเลือก -
 • ชาย
 • หญิง
สถานภาพ *
 • - กรุณาเลือก -
 • โสด
 • แต่งงาน
 • หย่า
Email Address *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *

3. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

3. ข้อมูลญาติ

บิดา

ชื่อ *
นามสกุล *
อายุ (ปี)*
สัญชาติ *
 • - กรุณาเลือก -
 • ไทย
 • กัมพูชา
 • บรูไน
 • พม่า
 • ภูฏาน
 • มาเลเซีย
 • ลาว
 • สิงคโปร์
 • อินโดนีเซีย
 • เวียดนาม
 • ไม่ระบุ
อาชีพ *
 • - กรุณาเลือก -
 • ไม่ระบุ
 • รับราชการ
 • รัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานหน่วยงานเอกชน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
 • พนักงานราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ
 • ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ/รับจ้างอิสระแบบไม่ประจำ
 • เกษตร,ประมง
 • ไม่มีเงินได้
 • อื่นๆ
รายได้โดยประมาณต่อเดือน *
 • - กรุณาเลือก -
 • ไม่มีรายได้
 • < 150,000 บาทต่อปี
 • 150,000 - 300,000 บาทต่อปี
 • > 300,000 บาทต่อปี
 • ไม่ระบุ

มารดา

ชื่อ *
นามสกุล *
อายุ (ปี)*
สัญชาติ *
 • - กรุณาเลือก -
 • ไทย
 • กัมพูชา
 • บรูไน
 • พม่า
 • ภูฏาน
 • มาเลเซีย
 • ลาว
 • สิงคโปร์
 • อินโดนีเซีย
 • เวียดนาม
 • ไม่ระบุ
อาชีพ *
 • - กรุณาเลือก -
 • ไม่ระบุ
 • รับราชการ
 • รัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานหน่วยงานเอกชน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
 • พนักงานราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ
 • ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ/รับจ้างอิสระแบบไม่ประจำ
 • เกษตร,ประมง
 • ไม่มีเงินได้
 • อื่นๆ
รายได้โดยประมาณต่อเดือน *
 • - กรุณาเลือก -
 • ไม่มีรายได้
 • < 150,000 บาทต่อปี
 • 150,000 - 300,000 บาทต่อปี
 • > 300,000 บาทต่อปี
 • ไม่ระบุ

พี่น้อง

จำนวนพี่น้องทั้งหมด (คน)*
กำลังศึกษา (คน)*
ท่านเป็นลำดับที่ *

ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ชื่อ *
นามสกุล *
อายุ (ปี)*
สัญชาติ *
 • - กรุณาเลือก -
 • ไทย
 • กัมพูชา
 • บรูไน
 • พม่า
 • ภูฏาน
 • มาเลเซีย
 • ลาว
 • สิงคโปร์
 • อินโดนีเซีย
 • เวียดนาม
 • ไม่ระบุ
ที่อยู่ *
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
หมายเลขโทรศัพท์

4. ประวัติการศึกษา (ลำดับ ปัจจุบัน-อดีต) ระบุไม่เกิน 3 อย่าง(อย่างน้อย 1 อย่าง) *

ลำดับที่ 1

ชื่อสถานศึกษา *
ระดับการศึกษา *
 • - กรุณาเลือก -
 • ปริญญาเอก
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 • ปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • ปริญญาตรี
 • อนุปริญญา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิ/สาขาวิชา *
ปีที่จบ *
คำแนนเฉลี่ย *

ลำดับที่ 2

ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
 • - กรุณาเลือก -
 • ปริญญาเอก
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 • ปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • ปริญญาตรี
 • อนุปริญญา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิ/สาขาวิชา
ปีที่จบ
คำแนนเฉลี่ย

ลำดับที่ 3

ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
 • - กรุณาเลือก -
 • ปริญญาเอก
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 • ปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • ปริญญาตรี
 • อนุปริญญา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิ/สาขาวิชา
ปีที่จบ
คำแนนเฉลี่ย

5. ประวัติการทำงาน (ลำดับ ปัจจุบัน-อดีต) ระบุไม่เกิน 3 อย่าง

ลำดับที่ 1

ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่งสุดท้าย
ปีสุดท้าย
ปีที่เข้าทำงาน
ความรับผิดชอบ

ลำดับที่ 2

ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่งสุดท้าย
ปีสุดท้าย
ปีที่เข้าทำงาน
ความรับผิดชอบ

ลำดับที่ 3

ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่งสุดท้าย
ปีสุดท้าย
ปีที่เข้าทำงาน
ความรับผิดชอบ

6. ประวัติการฝึกอบรม (ลำดับปัจจุบัน-อดีต) ระบุไม่เกิน 3 อย่าง

ชื่อสถาบัน
หัวข้อการฝึกอบรม
ระยะเวลา (กรุณาระบุหน่วย)
ชื่อสถาบัน
หัวข้อการฝึกอบรม
ระยะเวลา (กรุณาระบุหน่วย)
ชื่อสถาบัน
หัวข้อการฝึกอบรม
ระยะเวลา (กรุณาระบุหน่วย)

7. ผลการทดสอบทักษะด้านภาษา การคำนวณ และทักษะอื่น ๆ

(ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากประกาศผลสอบ)
หัวข้อ/เรื่อง/ด้าน
วันที่สอบ
คะแนน
หัวข้อ/เรื่อง/ด้าน
วันที่สอบ
คะแนน

ภาษาอังกฤษ

ฟัง
 • - เลือก -
 • ดีเยี่ยม
 • ดี
 • ปานกลาง
พูด
 • - เลือก -
 • ดีเยี่ยม
 • ดี
 • ปานกลาง
อ่าน
 • - เลือก -
 • ดีเยี่ยม
 • ดี
 • ปานกลาง
เขียน
 • - เลือก -
 • ดีเยี่ยม
 • ดี
 • ปานกลาง
เหตุผลของการเลือกเรียนสาขานี้ *
เป้าหมายในการศึกษาต่อ *
งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ
คำแนะนำก่อนส่งใบสมัคร
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนคลิกปุ่ม สมัคร (ระบบไม่อนุญาติให้แก้ไขข้อมูลหลังคลิกปุ่มสมัคร)
2. สำหรับผู้ที่สมัครขอทุน หลักสูตร ป.บัณฑิต (ครูรุ่นใหม่หัวใจเพื่อศิษย์) ให้ ระบุ คำว่า [สมัครขอรับทุน] ตามด้วยเหตุผลการสมัครเรียนของตนเอง ในช่อง เหตุผลของการเลือกเรียนสาขานี้*
3. หากต้องการแก้ไขข้อมูลหลังพิมพ์ใบสมัครแล้ว ให้ขีด ฆ่าพร้อมลงชื่อกำกับ
4. กรอบสีแดงของข้อมูลแสดงว่าผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
5. ค่าธรรมเนียมสมัคร/สอบคัดเลือก 700 บาท ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์ (เลขที่บัญชีศิลปศาสตร์ 235-0-78205-4 เลขที่บัญชีสถาปัตยกรรมศาสตร์ 235-0-78572-7 เลขที่บัญชีศึกษาศาสตร์ 235-0-78571-9) และแนบหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมเอกสารการสมัคร