เปิดเส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รับสมัครนักศึกษาผู้ประการสังคม ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมงาน
ระพีเสวนาและจิตตปัญญาศึกษา ประจำปี 2561
บูรณาการการเรียนรู้
ในทุกศาสตร์กับการพัฒนาสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นองค์รวม
เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงสุดของมนุษย์ที่เข้าถึงวิชาการและวิชาชีวิต
รับใช้สังคมด้วยความเชี่ยวชาญ
เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
Slider

รุ่งอรุณ อาศรมศิลป์ ร่วมโค้ชแกนนำพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรระยอง MARCO ปฏิรูปการศึกษารับ EEC

พื้นที่นวัตกรรมแบบระยองขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า จึงต้องสร้างให้เกิดการจัดการศึกษาใหม่ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการพัฒนาครู

สู้เพื่อเด็ก บูรณาการชีวิต พัฒนาชุมชนครูมืออาชีพ กลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูง

ศึกษาศาสตร์ อาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมประชุมหารือวงพัฒนาชุมชนครูมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยตนเอง กลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูง จ.แม่ฮ่องสอน

Slider
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Active Learning บอกลาการเรียนการสอนแบบเดิม (1/8)
โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุตําบลเขาทอง นครสวรรค์
รักษ์บ้าน รักษ์ย่าน ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง
9 วัดบันดาลใจ
สถาปัตยกรรมศาสตร์(ป.ตรี) – อาศรมศิลป์
แนะนำสถาบันอาศรมศิลป์
กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
“ปั่นสุข” บนพื้นที่สุขภาวะ
Slider
ขอเชิญร่วมงาน
ระพีเสวนาและจิตตปัญญาศึกษา ประจำปี 2561
สถาบันอาศรมศิลป์
เปิดเส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รับสมัครนักศึกษาผู้ประการสังคม ประจำปี 2561
สถาบันอาศรมศิลป์
บูรณาการการเรียนรู้
ในทุกศาสตร์กับการพัฒนาสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นองค์รวม
สถาบันอาศรมศิลป์
เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงสุดของมนุษย์ที่เข้าถึงวิชาการและวิชาชีวิต
สถาบันอาศรมศิลป์
รับใช้สังคมด้วยความเชี่ยวชาญ
เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สถาบันอาศรมศิลป์
เรื่องเล่าที่มีคำถาม จากใจสถาปนิกรุ่นเยาว์ ถึงวิถีชนเผ่าปกาเกอะญอ
บันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตย์ สถาบันอาศรมศิลป์ ชั้นปีที่ 1 : อิสรา มานะคิด (นิว) ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ กับการลงพื้นที่ใช้ชีวิตที่หมู่บ้านแม่กองคา ชนเผ่าปกาเกอะญอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อิสรา มานะคิด
ฟื้นวัด คืนเมือง
หนังสือที่เรียบเรียงเพื่อการเผยแพร่จากผลการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง"
สถาบันอาศรมศิลป์
กลยุทธ์ ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง
“ฟื้นวัดคืนเมือง  ฝันเฟื่องหรือเปล่า?” คือคำถามในใจ  และด้วยความอยากรู้กันให้กระจ่างชัดไปเลย  โดยไม่ถามเองตอบเองด้วยความรู้สึก หากแต่ใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาหาคำตอบ ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร คำตอบที่ได้ปรากฏในรายงานผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยร่วมและกลยุทธ์ฟื้นฟูบทบาทการพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา วัดในโครงการวัดบันดาลใจ” 
อรศรี งามวิทยาพงศ์
พบหัวใจใหม่ที่แม่กองคา อยู่อย่างรู้คุณค่า รู้ใช้ รู้รักษา(ป่า)วิถีปกาเกอะญอ
บันทึกการเรียนรู้ เพื่อย้ำเตือนตนเองของ นักศึกษาสถาปัตย์ สถาบันอาศรมศิลป์ ชั้นปีที่ 1 : ฤชุกร ปัญทีโป (เกตุ) ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ กับการลงพื้นที่ใช้ชีวิตที่หมู่บ้านแม่กองคา ชนเผ่าปกาเกอะญอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
ฤชุกร ปัญทีโป
อำนาจลี้ลับของความเป็นครู
ปฐมบทวันเปิดการเรียนการสอน จากอธิการบดีถึงนักศึกษาคุณครูใหม่ที่ก้าวเข้ามาเป็นศิษย์ของสถาบันฯ รุ่นปี 2557
สถาบันอาศรมศิลป์
previous arrow
next arrow
Slider
อยู่แบบไทย" | ไม้ไผ่ วัสดุทางเลือกอนาคต
ธนา อุทัยภัตรากูร
| งานมหกรรมความรู้ ( Knowledge Festival ครั้งที่ 3 ) โดย OKMD
รศ.ประภาภัทร นิยม กับการศึกษาทางเลือก
| รายการ เจาะใจ
2+4 Co-Housing
INSIDE OUT OUTSIDE IN นอกบ้าน ในบ้าน ธรรมชาติเข้าถึง
| นิตยสาร room
รศ.ประภาภัทร นิยม
ความคิดของครูผู้เชื่อในธรรมชาติ การสอนแบบพระพุทธเจ้า และศักยภาพในเด็กทุกคน
| The Cloud
อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก
| คนเล็ก เปลี่ยนเมือง D.I.Y.
ธีรพล นิยม กับงานออกแบบเพื่อสาธารณะและกิจการเพื่อสังคม
| รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ
ปั่นบ้านคุณหลวง
| Human Ride จักรยานบันดาลใจ
กว่า 4 ทศวรรษ กับชีวิตที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของ รศ.ประภาภัทร นิยม
| สำนักข่าวชายขอบ
บ้านสถาบันอาศรมศิลป์
| รายการ Homeroom ช่อง Thai PBS
แก่นแท้การศึกษา ในแบบฉบับโรงเรียนรุ่งอรุณ
| Brandthink
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
4D Symposium: อยู่แบบไทย | ไม้ไผ่ วัสดุทางเลือกอนาคต : ธนา อุทัยภัตรากูร
เจาะใจ รศ.ประภาภัทร นิยม กับการศึกษาทางเลือก
2+4 Co-Housing
INSIDE OUT OUTSIDE IN นอกบ้าน ในบ้าน ธรรมชาติเข้าถึง
| นิตยสาร room
รศ.ประภาภัทร นิยม ความคิดของครูผู้เชื่อในธรรมชาติ การสอนแบบพระพุทธเจ้า และศักยภาพในเด็กทุกคน
| The Cloud
อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก | คนเล็ก เปลี่ยนเมือง D.I.Y.
ธีรพล นิยม กับงานออกแบบเพื่อสาธารณะและกิจการเพื่อสังคม | รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ
ปั่นบ้านคุณหลวง | Human Ride จักรยานบันดาลใจ
ชีวิตที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของ รศ.ประภาภัทร นิยม
| สำนักข่าวชายขอบ
บ้านสถาบันอาศรมศิลป์ | Homeroom
แก่นแท้การศึกษา ในแบบฉบับโรงเรียนรุ่งอรุณ | Brandthink
Slider
previous arrow
next arrow
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด
ArrowArrow
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด
โครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ตำบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์
หนองจิกโมเดล
หอศิลป์ไม้ไผ่ สถาบันอาศรมศิลป์
Hospice ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์
บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี
บ้านเฮือนธรรม
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสภาสถาน
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)
Slider